Thực trạng mô hình groupon tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thành công của Nhommua.com Thảo luận Thực trạng mô hình groupon tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thành công của Nhommua.com http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/kinh-tế/thương-mại-quản-trị-kinh-doanh-và-du-lịch-marketing/352-thực-trạng-mô-hình-groupon-tại-việt-nam-trong-giai-đoạn-hiện-nay-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-mức-độ-thành-công-của-nhommua-com.html Fri, 29 May 2020 15:53:34 +0000 JComments trang nói: http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/kinh-tế/thương-mại-quản-trị-kinh-doanh-và-du-lịch-marketing/352-thực-trạng-mô-hình-groupon-tại-việt-nam-trong-giai-đoạn-hiện-nay-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-mức-độ-thành-công-của-nhommua-com.html#comment-40 trang Tue, 05 Nov 2013 03:26:46 +0000 http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/kinh-tế/thương-mại-quản-trị-kinh-doanh-và-du-lịch-marketing/352-thực-trạng-mô-hình-groupon-tại-việt-nam-trong-giai-đoạn-hiện-nay-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-mức-độ-thành-công-của-nhommua-com.html#comment-40 Thành Long nói: http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/kinh-tế/thương-mại-quản-trị-kinh-doanh-và-du-lịch-marketing/352-thực-trạng-mô-hình-groupon-tại-việt-nam-trong-giai-đoạn-hiện-nay-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-mức-độ-thành-công-của-nhommua-com.html#comment-39 Thành Long Thu, 31 Oct 2013 16:14:28 +0000 http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/kinh-tế/thương-mại-quản-trị-kinh-doanh-và-du-lịch-marketing/352-thực-trạng-mô-hình-groupon-tại-việt-nam-trong-giai-đoạn-hiện-nay-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-mức-độ-thành-công-của-nhommua-com.html#comment-39 Quản trị nói: http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/kinh-tế/thương-mại-quản-trị-kinh-doanh-và-du-lịch-marketing/352-thực-trạng-mô-hình-groupon-tại-việt-nam-trong-giai-đoạn-hiện-nay-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-mức-độ-thành-công-của-nhommua-com.html#comment-30 Quản trị Wed, 05 Jun 2013 10:04:25 +0000 http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/kinh-tế/thương-mại-quản-trị-kinh-doanh-và-du-lịch-marketing/352-thực-trạng-mô-hình-groupon-tại-việt-nam-trong-giai-đoạn-hiện-nay-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-mức-độ-thành-công-của-nhommua-com.html#comment-30 thúy trần nói: http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/kinh-tế/thương-mại-quản-trị-kinh-doanh-và-du-lịch-marketing/352-thực-trạng-mô-hình-groupon-tại-việt-nam-trong-giai-đoạn-hiện-nay-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-mức-độ-thành-công-của-nhommua-com.html#comment-29 thúy trần Tue, 04 Jun 2013 23:10:05 +0000 http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/kinh-tế/thương-mại-quản-trị-kinh-doanh-và-du-lịch-marketing/352-thực-trạng-mô-hình-groupon-tại-việt-nam-trong-giai-đoạn-hiện-nay-và-các-yếu-tố-ảnh-hưởng-đến-mức-độ-thành-công-của-nhommua-com.html#comment-29